Kaasiyin Arugil Thondriyavar Song

This song was often sung in Yogi Ramsuratkumar’s divine presence. This is sung in the tune of the famous movie song “brindaavanamum nandakumaaranum”. You may watch it being sung during the Akhanda Ramnam celebrated on 1st Jan 1994 in the divine presence of Yogi Ramsuratkumar starting from the 13th minute in the video.

யோகி ராமசுரதகுமாரா ஜெய குரு  ஜெய குரு ஜெய குருராயா
யோகி ராமசுரதகுமாரா ஜெய குரு  ஜெய குரு ஜெய குருராயா

காசியின் அருகில் தோன்றியவர் – துயர்
துடைத்து மக்களைக் காத்திடுவார்
ஆண்டிவேடம் எடுத்துவந்து – இந்த
உலகத்தின் பாவத்தைப் போக்கிடுவார்

ராமதாசர் தீக்ஷயினாலும்
ரமணரிஷியின் பார்வையாலும்
அரவிந்தரின் ஆசியினாலும்
அன்பு ஆட்சிப் புரிகின்றார்

உலகத் தந்தையும் தாயும் குருவும்
அவர் தான் என்றே போற்றிடுவோம்
உள்ளத்தில் ராம நாமத்தைப் பாடி
வாழ்வில் உயர்வு அடைந்திடுவோம்

அண்ணாமலையில் இருக்கின்றார் – அவர்
அருள்தனைப் பெற்றிட வந்தோமே
யோகி ராம்சுரத்குமாரேன்றே – தினம்
கூவித் தொழுதின்பம் பெறுவோமே

யோகி ராமசுரதகுமாரா ஜெய குரு  ஜெய குரு ஜெய குருராயா
யோகி ராமசுரதகுமாரா ஜெய குரு  ஜெய குரு ஜெய குருராயா

Yōgi rāmasuratakumārā jeya guru jeya guru jeya gururāyā
yōgi rāmasuratakumārā jeya guru jeya guru jeya gururāyā

kāsiyiṉ arukil tōṉṟiyavar – tuyar
tudaittu makkaḷaik kāttiduvār
āṇdivēṭam eduttuvantu – inta
ulakattiṉ pāvattaip pōkkiduvār

rāmadāsar dīkṣayiṉālum
ramaṇariṣiyiṉ pārvaiyālum
aravindariṉ āsiyiṉālum
aṉbu āṭcip purikiṉṟār

ulagat tantaiyum tāyum guruvum
avar tāṉ eṉṟē pōṟṟiduvōm
uḷḷattil rāma nāmattaip pādi
vāḻvil uyarvu adaintiduvōm

aṇṇāmalaiyil irukkiṉṟār – avar
aruḷtaṉaip peṟṟiṭa vantōmē
yōdi rāmsuratkumārēṉṟē – tiṉam
kūvit toḻutiṉpam peṟuvōmē

Yōgi rāmasuratakumārā jeya guru jeya guru jeya gururāyā
yōgi rāmasuratakumārā jeya guru jeya guru jeya gururāyā

Yogim Vande Jagadgurum (Part 9 of 9)

Yogi letter to nivedita

Yogim Vande Jagadgurum – My Salutations to Yogi Ramsuratkumar

Yogi Ramsuratkumar attracted us by his simple and unconditional love. He would not order us or force us in any way to do anything. Yet he got us to do what he wanted. Rather than making His messages sound like a lecture or advice, He made it seem like a casual conversation between friends.

Yes, we were His “friends”[i]. He once apologetically told Prof. C.V.R that he has been ignoring the professor and has been talking only to the kids. In another instance, I got to know from the famous music director, Sri Ilayaraja that Yogiji asked him to come later as he was “busy with this begger’s friends”[ii].

As I was very talkative, in course of time, I even raced Vivek in grabbing Yogiji’s full attention[iii]. But, no one can take Yogiji for granted. There were also instances when it would seem like Yogiji didn’t even recognize me when I enter his abode and he would ask his typical question “Your name?”

Gradually we learnt how to behave in his presence; when to be serious and disciplined; and when to be more casual. The typical example is to not shift the glasses when he gets us milk from the local tea stalls.

Usually, when we were not having conversations, Yogiji would make us repeat some songs, shlokas or namavali. Sometimes, he would get some book and make us read them aloud.

I have had opportunities to fan Him with his Palm hand fan. I had lit his cigarettes. He used to move his face backwards and tell smilingly that he is afraid as I bring the fire too close to his beard.

One of his indirect ways of teaching was to make us read the words of great men, like this one from Vivekananda – “… For what has the Hindu nation been doing for thousands of years except producing sages?”[iv]

During that period of our life, dilemmas were averted and personal decisions were quick, as we just had to ask Yogiji what He wanted us to do. He told me, Vivek and Prof. C.V.R’s son, Bhaskar that we should not be donating blood. He wanted our “blood, bones, flesh and everything for a higher cause.”[v]

One day, when I conveyed my interest to visit Anandashram, Yogiji felt very happy[vi]. Picking up on that, I visited Anandashram multiple times. He encouraged the members of Yogi Ramsuratkumar Youth Association to spread Ramnam and help in achieving Mataji Krishnabai’s target of 15,500 crores.

Yogiji had a style of coaching that was very personal. He would suggest things that he wants us to do, in a very friendly manner. He motivated us to set high ideals for ourselves by saying encouraging words like “you will make history”[vii].

The key messages were – to always have faith (he would say F_A_I_T_H with a lot of emphasis); to remember Him in difficult times; to speak the truth; to eat nellikkai (amla) regularly; to keep in mind that the highest goal of life is not earning wealth even though we need to carry out the job assigned to us. There were other ordinary things too that any grandparent would loving tell their grandchild, like – not to rest the chin on the palm; and to learn cooking, especially sweets, from the chef uncle in the neighbourhood.

Rather than fulfilling every wish of ours, He instructed us to accept the situation, like the case when He advised Vivek to take up Civil Engineering that was allotted to him, while Vivek wanted to go in for Computer Engineering that was available at a price.  Once, while answering my prayers at Sudhama, Yogiji assured that he would always be with me. He induced a feeling of courage and strength that His protective shield is ever present.

Even the highest truth about His divinity was a lengthy jovial dialogue between me and him, spanning across many visits wherein he would ask “Do you know that I am a beggar?”[viii]And I would end up giving reasons as to why He is a Great Yogi. He thoroughly enjoyed my praise that was filled with innocence. These interactions were meticulously captured in my father’s magazine, Tattva Darsana, which served as Yogiji’s mouth-piece during that period.

One of my prized possessions is a letter from Yogi Ramsuratkumar, where he wrote “ॐ रंगराजा को परमपिता आशीर्वाद देते हैं। निवेदिता को मेरा आशीर्वाद । योगी रामसुरतकुमार तिरुवणामलै ॐ”meaning “Om. My master blesses Rangaraja. My blessings to Nivedita! Yogi Ramsuratkumar Tiruvannamalai Om”.

Wasn’t Arjuna just a medium for Krishna to communicate His teachings, the Bhagavad Gita, to the entire humanity? The divine play of Yogi Ramsuratkumar with us was not meant from us alone to enjoy. It was for the benefit of His numerous ardent devotees who are eager to know more and more about this Divinity that lived in our midst, Yogi Ramsuratkumar.

May Sri Yogi Ramsuratkumar, the king of preceptors and the beloved of Lord Rama, protect us!
योगीरामसुरत्कुमारगुरुराट्रामप्रिय: पातुन: | [ix] yōgī rāmasuratkumāragururāṭ rāmapriyah pātu nah |

Yogi Ramsuratkumar, Yogi Ramsuratkumar, Yogi Ramsuratkumar, Jaya Guru Raya!

—————-

[i]Glimpses of a Great Yogi, Part II-A, p. 18.
Bharatamata Mandir » Glimpses of a Great Yogi

[ii]Glimpses of a Great Yogi, Part II-B, p. 43.

[iii]Glimpses of a Great Yogi, Part II-A, p. 39.

[iv]Glimpses of a Great Yogi, Part II-A, p. 19.

[v]Glimpses of a Great Yogi, Part II-B, p. 11.

[vi]Glimpses of a Great Yogi, Part I, p. 61.

[vii]Glimpses of a Great Yogi, Part II-A, p. 23

[viii]Glimpses of a Great Yogi, Part II-A, p. 24, 31, 33, and 36.

[ix]Yogi Ramsuratkumar Guru Raja Ashtakam, Shaaktasri Dr. K. Vaidyanaata Shaastri

Is Yogi watching me?

Is Yogi watching me?

This was the time when Bhagavan Yogi Ramsuratkumar was residing in the Sannadhi Street house. Sri Jayaraman’s wife, Smt. Bhuvaneshwari went with her eldest son, Chetas Jayaraman to have Bhagavan’s darshan. Bhagavan made the little boy Chetas to sit next to Him. Chetas would have been around seven years old then. Chetas sat on Yogiji’s right side and Yogiji was holding Chetas’ left hand on His lap. Bhagavan was in a serious conversation with some dignitary (which Chetas recalls to be either Sri. Illayaraja or Sri. Gangai Amaran in their usual white kurta). This little Chetas was getting bored of the conversation. He started playing with the threads at the end of the mat on which they were seated.  He was simply twisting the thread without making any noise. He did not expect anyone to notice him. It was not even in the line of sight of Bhagavan. Bhagavan was totally focused on the conversation. Yet nothing can go unnoticed in His presence. Bhagavan got disturbed by Chetas’ playful act with the threads of the mat. He made a loud roaring sound. The little boy got so shocked and scared.  He almost started sweating. Yogi asked him to go and sit near his mother.

This incident shows how Yogiji was conscious of what was happening around Him irrespective of whether he perceived it with his eyes or not. He observed every minute thing that happened in His presence. In fact, it was not just the external actions; even the thoughts do not go unnoticed in His presence.

Another important aspect about His darshan was the discipline that was expected of the devotees while they were there with Him. There could be a jovial conversation going on with a lot of smiling and laughing. Yet, there were certain codes of conduct that was required. There was a period when Yogiji would send his attendant or a devotee to get milk / tea from the local tea shop and offer it to the devotees who visit Him. There was a specific significance in the number of cups that he would order. He might seem to order more considering the devotees present there (along with His dog, Saibaba, if present) at that time. But by the time the milk arrives, some devotee would have joined the group explaining the extra cup that was ordered. The serving of the tea glasses itself will be like a ritual. Yogi will direct where the tea cups would have to be placed while distributing it. If the devotee happens to adjust the tea glass  a little bit while the tea glasses are being served to everyone, Yogiji would get very much disturbed. He would react as though a blunder has been committed and some major impediment has been caused to His work – something to do with the entire cosmos. So there was a process of learning on the part of the devotees on how they should conduct themselves in His presence.

One might think that it should be easy once we get to know what needs to be done. True! But in certain cases, we happen to do things involuntarily without much thinking. Once I was sitting before Yogiji keeping my chin on my palm for support. Yogiji asked me take away my hand and asked me to sit straight. That day, somehow or the other, I ended up getting back to that position with my chin on my hand. He had to repeatedly ask me to remove my hand from that position. In spite of all the good intentions to obey His command, unconsciously our nature might drag us away into things that He would not want us to do. We need to be extra cautious and be alert!

(Based on the experience shared by Chetas Jayaraman)

Photos — Jayaraman and family – at the Akhanda Ramnam on 1.1.1994 in the presence of Yogi Ramsuratkumar, when Ma Devaki speaks about the families that were serving Bhagavan.

Video – Akhanda Ramnam with Yogi Ramsuratkumar

Some videos of Yogi Ramsuratkumar are available here https://www.youtube.com/channel/UCrQSpiPlbyoVimOY-x9Fn-A

Here are some videos from the Akhanda Ramnam program held on 1.1.94 and 2.1.94 at Oya Madam in the divine presence of Yogi Ramsuratkumar. Organized by Yogi Ramsuratkumar Youth Association — sadhu.rangarajan@gmail.com .

Yogi Ramsuratkumar Darshan Akhanda Ramnam 2 Jan 1994 CD 1

Yogi Ramsuratkumar Darshan Akhanda Ramnam 1 Jan 1994 CD 3

Yogi Ramsuratkumar Darshan Akhanda Ramnam 1 Jan 1994 CD 5

Yogi Ramsuratkumar, Akhanda Ramnam on 1.1.94 CD 1

Photo with Yogi Ramsuratkumar